Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

УСТАВ
НА "СДРУЖЕНИЕ НА КАМЕНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2005"

І. СТАТУТ

Чл.1. Изразявайки Волята си членовете-учредители се съгласяват да учредят „Сдружение на каменарите в България 2005", като национална, неполитическа организация на юридически и физически лица, заинтересовани от развитието на добива, производството и търговията на скално облицовъчни материали и производните от тях в Република България;
Чл. 2. Сдружението се определя за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ за неопределено време

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл. 3.

(1) Сдружението ще действа под наименованието: "Сдружение на каменарите в България 2005" (СКБ 2005)
(2) Наименованието на Сдружението се изписва на английски език както следва: „Bulgarian natural stone association"(BNSA)
(3) Седалището на Сдружението е в гр. София. Адресът на управление на Сдружението се определя с решение на Управителния съвет.
(4) Сдружението изгражда регионални структури на територията на Република България.
(5) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на Сдружението се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.
(6) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес.

ІI. ЦЕЛИ

Чл. 4. Целите на Сдружението са:

1. Оказване съдействие на икономическите субекти в страната при осъществяване на дейностите по чл.1. и при обмяна на опит в съответните области;
2. Популяризиране на световните достижения в посочените в чл.1 области;
3. Развитие в обществото на специфични познания, съзнание и отношение в посочените в чл.1 области;
4. Развитие, усъвършенстване и нормативно обезпечаване на скалнооблицовъчната дейност;
5. Проучване на икономическите, социалните и професионални интереси на неговите членове и защита на техните права;
6. Популяризиране на информация сред неговите членове и повишаване на тяхната квалификация;
7. Предприемане на мерки за предотвратяване на нелоялната конкуренция в бранша;
8. Развитие на колегиалност, солидарност и сътрудничество между членовете на Сдружението.

Чл.5. (1) За постигане на целите по чл. 4 Сдружението:

1. Изразява становища по проекти за нормативни актове, отнасящи се до целите на Сдружението и засягащи правата и интересите на неговите членове;
2. Предприема действия за защита на правата и интересите на членовете си при нарушения от страна на държавни и местни органи и други организации;
3. Провежда всякакви законни форми за мобилизиране и активизиране на членовете си за решаване и защита на техните професионални и финансови интереси;
4. Използува всички законови средства за информиране на общественото мнение и държавните органи по въпроси, които засягат дейността на Сдружението;
5. Информира членовете си за развитието на бранша в страната и в чужбина;
6. Организира консултативни и координационни органи за подпомагане дейността на членовете си;
7. Организира, стопанисва и развива структури на Сдружението, с цел задълбочаване връзките между неговите членове;
8. Създава, поддържа и подпомага професионални школи в бранша за обучаване на изпълнителски кадри, съдейства за създаване на кадри с по-висока квалификация;
9. Съдейства за повишаване квалификацията на работещите в бранша, като организира курсове, семинари и др.;
10. Спомага за развитието на производството, търговията и монтажа на скално-облицовъчни материали и производните от тях в Република България чрез обмяна на опит, "ноу-хау" и ефективни пазарни и стопански решения;
11. Организира за нуждите на членовете си консултации по специфични икономически, финансови и правни въпроси;
12. Съставя Вътрешен правилник, който ще ръководи връзките между членовете и дейността на Сдружението като цяло;
13. Съдейства за установяване на делови отношения с фирма и сродни асоциации, съюзи, клубове и други подобни структури в страната и в чужбина;
14. Участва и съдейства на членовете си да участват в международни прояви;
15. Издава рекламни и информационни материали за популяризиране дейността на Сдружението и на неговите членове у нас и в чужбина;
16. Създава и поддържа представителства в чужбина;
17. Членува или поддържа контакти с други организации, имащи отношение към целите и задачите на Сдружението.

(2) Сдружението може да извършва стопанска дейност по смисъла на чл.3 от ЗЮЛНЦ с предмет:

1. Издателска дейност;
2. Предоставяне на обучение;
3. Реклама;
4. Маркетингови проучвания и анализи;
5. Посредничество за осъществяване на съвместни прояви с държавни, местни, неправителствени и други организации;
6. Създаване и разпространение на информационни продукти;
7. Управление на собственото имущество;
8. Набиране на средства от вътрешни и външни спонсори;
9. Друга, незабранена от закона дейност, свързна с основния нестопански предмет на дейност за постигане на целите.

(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, закона за счетоводството и данъчните закони.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
(5) Сдружението не разпределя печалба.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 6.

(1) Членовете на Сдружението биват редовни, асоциирани и почетни.
(2) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко физическо, или юридическо лице, което е регистрирано по Търговския закон и има за предмет на дейност добива, производството, търговията и монтажа на скално-облицовъчни материали и производните от тях и което споделя идеите и целите на Сдружението, приема неговия Устав и съдейства за тяхното реализиране.|
(3) Асоциирани членове могат да бъдат организации за подготовка на кадри в бранша, организации, свързани с браншовата дейност - агентски, транспортни, научни и консултантски фирми, банки и др., които споделят идеите и целите на Сдружението, приемат неговия Устав и съдействат за тяхното реализиране.
(4) За почетни членове на Сдружението могат да бъдат приемани дългогодишни изтъкнати деятели в бранша и свързаните с него дейности.
(5) Почетните и асоциираните членове на Сдружението имат всички права на редовни членове, с изключение, на правото на глас и правото на избор в ръководните органи.'
(6) Нови членове на Сдружението се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет, въз основа на подадена до него писмена молба.

1. В молбата кандидатът декларира, че приема изцяло Устава, целите и задачите на Сдружението и че ще ги спазва.
2. За юридическите лица следва да се приложат доказателства за регистрацията и решение на управителния орган за участие в Сдружението и приемане на Устава, целите и задачите му.

Чл.7. Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:

(1) С молба за доброволно напускане. Молбата за доброволно напускане на Сдружението са подава до Управителния съвет, който се произнася по нея в срок до един месец и предлага на първото следващо Общо събрание за утвърждаване на решението.
(2) Смърт или поставяне под запрещение на индивидуален член.
(3) Прекратяване на колективен член /Юридическо лице/ при липса на правоприемство; (4) Изключване.

Чл.8. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Сдружението, в следните случаи:

/а/ при системно нарушаване на Устава на Сдружението;
/б/ при системно нарушаване на правилата за осъществяване дейността на Сдружението;
/в/ при неплащане на членския внос в определените от Общото събрание срокове, освен при извинителни причини;
/г/ когато с действията си уронва престижа на Сдружението.

(2) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от получаването на писменото съобщение за това.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.9. Членовете имат право:

1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението и на неговите поделения / само за редовните членове/;
2. Да участват в Общото събрание на Сдружението и в провеждане на мероприятия на Сдружението;
3. Да се ползват от дейността на Сдружението;
4. Да поставят за решаване въпроси от общ интерес;
5. Да поставят за обсъждане и да търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяване дейността на Сдружението;
6. Да напуснат доброволно Сдружението;
7. Да притежават Устава, членска карта и значка на Сдружението.

Чл.10. Членовете са длъжни:

1. Да спазват Устава на Сдружението и решенията на Общото събрание;
2. Да съдействат за постигане на целите на Сдружението;
3. Да заплатят при постъпването си встъпителен членски Внос и редовно да плащат годишен внос в размери, определени от Общото събрание;
4. Да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на Устава или на закона.

V. УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органи за управление на Сдружението са:

1. А. Общо събрание;
    Б. Управителен съвет;
2. Контролен орган - Контролен съвет

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл .12. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В него участват всички членове или делегати избрани по правилата на делегатските събрания, определени от Общото събрание на Сдружението на каменарите в България
Чл. 13.

(1) Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет;
3. Избира Председателя на Управителния съвет;
4. Приема основните насоки за дейността на Сдружението;
5. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
6. Приема бюджета на Сдружението и отчета за изпълнението му;
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет;
8. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
9. По предложение на Управителния съвет приема нови членове на Сдружението;
10. По предложение на Управителния съвет освобождава или изключва от членство в Сдружението;
11. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и определя тяхното възнаграждение;
12. По предложение на Управителния съвет освобождава председателя;
13. Приема програми за осъществяване на основните задачи на Сдружението и формулира генералната му линия на работа;
14. Определя размера на членския внос на членовете на Сдружението;
15. Разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет и на председателя на Сдружението;
16. Може да решава всички въпроси относно дейността на Сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигнати пред Съда по регистрация на Сдружението, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 13.

(1) ОС се провежда най-малко един път в годината.
(2) Общото събрание се свиква от председателя на Сдружението, Управителният съвет или по искане на 1/10 част от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок, то се свиква от районния съдия.
(3) Поканата се изпраща от председателя на Сдружението или от Управителния съвет до всички членове в срок, достатъчен за осигуряване на участието им и съгласно ЗЮЛНЦ. В поканата се посочват деня, часа, мястото и дневният ред за провеждане на събранието, както и нормата на представителство /ако има такова/.
(4) Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички редовни членове или делегати. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове и делегати да се явят.
(5) В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас.
(6) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или за сливането му с друга организация е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.
(7) Гласуването се извършва явно. \
(8) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и Възходящи, както и до роднините й по съребрена линия и по сватовство до втора степен.
(9) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия Общото събрание и от лицето, водило протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.14.

(1) Управителният съвет се състои от не по-малко трима членове, избрани от Общото събрание на Сдружението с мандат до пет години..
(2) Управителният съвет избира председател на Сдружението от своите членове.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си

Чл. 15.

(1) Управителният съвет:

1. Организира и ръководи работите на Сдружението съобразно закона и решенията на Общото събрание;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет, баланса и бюджета на Сдружението;
3. Предлага на Общото събрание за утвърждаване на новите членове;
4. Предлага на Общото събрание за отпадане и изключване на членове на Сдружението;
5. Взема решения за образуване и участие в дружества по законоустановения ред;
6. Взема решение за участие на Сдружението в международни организации;
7. Взема решения за назначаване на изпълнителен директор и други служители на Сдружението;
8. Взема решения за участие на Сдружението в други национални организации;
9. Взема решение за откриване и закриване на регионални структури на Сдружението;
10. Изпълнява и контролира стопанската дейност, извършвана въз основа на общите насоки и приетата програма;
11. Определя адреса на Сдружението;
12. Изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко един път на три месеца. Свикването се извършва с покана, отправена от председателя на Сдружението до всеки от членовете на Управителния съвет, В което се посочват датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието и неговия дневен ред.
(3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко 2/3 от членовете му,
(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от 1/2 от общия брой на членовете си. При равен брой гласове "за" и "против" председателят на Сдружението има право на решаващ глас.
(5) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан най-малко от 2/3 от членовете му.
(6) Председателят на Контролния съвет присъства със съвещателен глас на заседанията на Управителния съвет;
(7) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и от протоколчика.

Чл.16. Председателят на Управителния съвет:

1. Организира работата на Управителния съвет и изпълнението на неговите решения и решенията на Общото събрание;
2. Представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина;
3. Утвърждава правилници и други вътрешни документи регламентиращи дейността на Сдружението след приемането им от Управителния съвет;
4. Сключва трудовите договори с изпълнителния директор и другите служители на Сдружението на основа на решение на Управителния съвет;
5. Изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет.

В. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.17.

(1) Контролният съвет се състои от трима човека, членове на Сдружението.
(2) Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 години.
(3) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 18.

(1) Контролният съвет:

1. Контролира:

1.1. Изпълнението на решенията на Общото събрание;
1.2. Дейността на управителния съвет и на изпълнителния директор;
1.3. Спазването на Устава, правилниците и другите документи на Сдружението;
1.4. Изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина.

2. Дава становища по годишния отчетен доклад.
3. Ежегодно се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(2) Контролният съвет има пълен достъп до архивите на Сдружението, има право да извършва проверки по всяко време на мандата си и е задължен да извърши най-малко една проверка годишно в съответствие на своите пълномощия
(3) Заседанията на Контролния съвет се свикват не по-рядко от веднъж на шест месеца и се ръководят от неговия председател. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете, решенията се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

Чл. 19.

(1) Управителният съвет избира Изпълнителен директор по предложение на Председателя на Управителния съвет. Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на Сдружението. Той е длъжен по всяко време при поискване незабавно да докладва на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет настъпилите обстоятелства.
(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия, които са свързани с дейността на Сдружението. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението.
(3) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
4. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

(4) Председателят на Управителния съвет от името на Сдружението сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровки и други условия.
(5) Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет по право със съвещателен глас.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 20. На заседанията на ръководните органи на Сдружението се водят протоколи, които са достъпни за всички членове на Сдружението, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях,

VІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.21.

(1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост, ноу-хау.
(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки или в касата / трезора/ на Сдружението,

Чл. 22. Издръжката на Сдружението се осъществява от:

1. Членски внос в размер, определен от Общото събрание;
2. Доброволни вноски, субсидии и дарения;
3. Приходи от Дружества на Сдружението;

Чл. 23. За осъществяване на дейността си Сдружението може да образува и участва в търговски дружества по законоустановения ред, като решение за това се взема от Управителния съвет на Сдружението.
Чл. 24. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание на Сдружението.
Чл.25. По решение на Общото събрание на Сдружението могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.26. Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;
2. Ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са необходими за образуване на Управителен съвет;
3. Ако стане неплатежоспособно;
4. По решение на съда.

VIIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Сдружението има печат с надпис:
"Сдружение на каменарите в България 2005"
Чл.28. Сдружението има емблема и значка одобрени от Общото събрание.
Чл.29. Този устав е приет на Общото събрание на сдружението.

 

Решение на Софийски градски съд за регистрация на "Сдружение на каменарите в България 2005"

08.11.2013 г.