Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителен директор: Ангел Ангелов, тел.+359888587746

Съгласно Устава на «Сдружение на каменарите в България 2005»

Чл. 19.

(1) Управителният съвет избира Изпълнителен директор по предложение на Председателя на Управителния съвет. Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на Сдружението. Той е длъжен по всяко време при поискване незабавно да докладва на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет настъпилите обстоятелства.
(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия, които са свързани с дейността на Сдружението. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението.
(3) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
4. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

(4) Председателят на Управителния съвет от името на Сдружението сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровки и други условия.
(5) Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет по право със съвещателен глас.