Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

Цели и задачи

1. Сдружението подпомага и съдейства за:

 • развитието на добива, производството и търговията на скално облицовъчни материали и производните от тях в Република България;
 • развитието, усъвършенстването и нормативното обезпечаване на каменнооблицовъчната дейност;
 • опознаването, проучването и повишаването на икономическите, социалните и професионални интереси на неговите членове и защита на техните права;
 • предотвратяване на нелоялната конкуренция в бранша;
 • развитие на колегиалност, солидарност и сътрудничество между членовете на Сдружението;

2. Защитава правата и интересите на членовете си пред държавни органи, обществени организации с административна компетентност, като:

 • изразява становища по проекти за нормативни актове, отнасящи се до дейността на Сдружението и засягащи правата и интересите на неговите членове;
 • предприема действия за защита на правата и интересите на членовете си при нарушения от страна на държавни и местни органи и други организации;
 • по своя инициатива или при поискване дава мнения по въпросите, отнасящи се до членовете;
 • предприема законни действия, насочени към отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действуващите закони;

3. Подпомага ефективната дейност на членовете си като:

 • представлява своите членове пред държавните власти, местните органи на държавната власт, съюзи, фирми и физически лица по всички въпроси, които засягат професионалните интереси на членовете;
 • провежда всякакви законни форми за мобилизиране и активизиране на членовете си за решаване и защита на техните професионални и финансови интереси;
 • използува всички законни средства за информиране на общественото мнение и държавните органи по въпроси, които засягат дейността на Сдружението;
 • информира членовете си за развитието на бранша в страната и в чужбина;
 • организира консултативни и координационни органи за подпомагане дейността на членовете си;
 • организира, стопанисва и развива структури на Сдружението, с цел задълбочаване връзките между неговите членове;
 • създава, поддържа и подпомага професионални школи в бранша за обучаване на изпълнителски кадри, съдейства за създаване на кадри с по-висока квалификация;
 • съдейства за повишаване квалификацията на работещите в бранша, като организира курсове, семинари и др.;
 • спомага за развитието на производството, търговията и монтажа на скално-облицовъчни материали и производните от тях в Република България чрез обмяна на опит, "ноу-хау” и ефективни пазарни и стопански решения;
 • организира за нуждите на членовете си консултации по специфични икономически, финансови и правни въпроси;
 • съставя Вътрешен правилник, който ще ръководи връзките между членовете и дейността на Сдружението като цяло.

4. Подпомага ефективното международно сътрудничество, свързано с целите и задачите на Сдружението като:

 • съдейства за установяване на делови отношения с фирма и сродни асоциации, съюзи, клубове и други подобни структури в страната и в чужбина;
 • участва или съдейства на членовете си да участват в международни прояви;
 • издава рекламни и информационни материали за популяризиране дейността на Сдружението и на неговите членове у нас и в чужбина;
 • създава и поддържа представителства в чужбина;
 • членува в или поддържа контакти с други организации, имащи отношение към целите и задачите на Сдружението.