Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС :

Снежана Сливкова, тел. +359 888 709 636

Членове на УС:

Румяна Благоева, тел. +359888516193
Надежда Ключкова,тел. +359888690998
Христо Стойчев, тел. +359898457066
Ивайло Черкезов,тел. +359888300091

Съгласно Устава на «Сдружение на каменарите в България 2005»

Чл.14.

(1) Управителният съвет се състои от не по-малко трима членове, избрани от Общото събрание на Сдружението с мандат до пет години..
(2) Управителният съвет избира председател на Сдружението от своите членове.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си

Чл. 15.

(1) Управителният съвет:

1. Организира и ръководи работите на Сдружението съобразно закона и решенията на Общото събрание;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет, баланса и бюджета на Сдружението;
3. Предлага на Общото събрание за утвърждаване на новите членове;
4. Предлага на Общото събрание за отпадане и изключване на членове на Сдружението;
5. Взема решения за образуване и участие в дружества по законоустановения ред;
6. Взема решение за участие на Сдружението в международни организации;
7. Взема решения за назначаване на изпълнителен директор и други служители на Сдружението;
8. Взема решения за участие на Сдружението в други национални организации;
9. Взема решение за откриване и закриване на регионални структури на Сдружението;
10. Изпълнява и контролира стопанската дейност, извършвана въз основа на общите насоки и приетата програма;
11. Определя адреса на Сдружението;
12. Изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко един път на три месеца. Свикването се извършва с покана, отправена от председателя на Сдружението до всеки от членовете на Управителния съвет, В което се посочват датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието и неговия дневен ред.
(3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко 2/3 от членовете му,
(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от 1/2 от общия брой на членовете си. При равен брой гласове "за" и "против" председателят на Сдружението има право на решаващ глас.
(5) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан най-малко от 2/3 от членовете му.
(6) Председателят на Контролния съвет присъства със съвещателен глас на заседанията на Управителния съвет;
(7) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и от протоколчика.

Чл.16. Председателят на Управителния съвет:

1. Организира работата на Управителния съвет и изпълнението на неговите решения и решенията на Общото събрание;
2. Представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина;
3. Утвърждава правилници и други вътрешни документи регламентиращи дейността на Сдружението след приемането им от Управителния съвет;
4. Сключва трудовите договори с изпълнителния директор и другите служители на Сдружението на основа на решение на Управителния съвет;
5. Изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет.

Решение на Софийски градски съд за вписване на новия Управителен съвет на "Сдружение на каменарите в България 2005"