Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

На ОС на Сдружението, проведено на 08,11,2013 г, членовете на "Сдружение на Каменарите в България 2005" гласуваха следния състав на Контролния съвет:

  1. Теодор Тодоров - тел +359888504355
  2. Кирил Петров – тел +359896740707
  3. Румяна Комитова – тел +359888772715

Съгласно Устава на "Сдружение на каменарите в България 2005", Общото събрание гласува Контролен съвет на Сдружението, както следва:

Чл.17.

(1) Контролният съвет се състои от трима човека, членове на Сдружението.
(2) Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 години.
(3) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 18.

(1) Контролният съвет:

1. Контролира:

1.1. Изпълнението на решенията на Общото събрание;
1.2. Дейността на управителния съвет и на изпълнителния директор;
1.3. Спазването на Устава, правилниците и другите документи на Сдружението;
1.4. Изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина.

2. Дава становища по годишния отчетен доклад.
3. Ежегодно се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(2) Контролният съвет има пълен достъп до архивите на Сдружението, има право да извършва проверки по всяко време на мандата си и е задължен да извърши най-малко една проверка годишно в съответствие на своите пълномощия
(3) Заседанията на Контролния съвет се свикват не по-рядко от веднъж на шест месеца и се ръководят от неговия председател. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете, решенията се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.