Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СКБ 2005"
за периода ноември 2013г. – ноември 2014г.

 Задача І. ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕСУРСИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 1. Изграждане на постоянни работни групи към Общото събрание.  ХІ. 2013
 2. Изграждане на регионални структури на Сдружението.  ХІ. 2013
 3. Иницииране и провежсане на срещи с БСК и БТПП.  ХІ – ХІІ, 2013
 4. Обновяване съдържанието на сайта на Сдружението. Постоянен
 5. Иницииране и провеждане на среща с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по законодателни промени. ІV – V, 2014
 6. Организиране на дейности по популяризиране дейността на Сдружението Постоянен

 Задача ІІ. РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

1. Консултиране на членовете на Сдружението по изготвяне ня годишните им програми за развитие. Постоянен
2. Анализ и популяризиране на добри практики на членове на Сдружението. Постоянен
3. Разработване и предоставяне на информационни материали по ключови за членовете теми. Постоянен
4. Подготовка на месечен информационен бюлетин. ІІ, 2014
5. Подготовка и разпозстранение на печатно издание с рекламна цел. ІІІ, ІХ, 2014

 Задача ІІІ. ГАРАНТИРАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

1. Провеждане на Общо събрание на Сдружението. ІІІ, 2014
2. Провеждане на заседания на УС и КС. По график
3. Избор(определяне) на регионални координатори  ХІ – ХІІ,2013
4. Подготовка на проект на Сдружението по Норвежката програма І – ІV,2014
5. Разширяване обхвата на Сдружението, чрез приеване на нови членове. Постоянен
6. Проучване възможностите за съвместна работа с Минно-геоложкия университет. ІІ – ІІІ,2014
7. Проучване възможностите за членство в Минно-геоложката камара І – ІІ,2014
8. Активизиране и включване в дейността на неформални мрежи от партньорски организации в страната и Европа. Постоянен
9. Развитие на сътрудничество със сродни организации в Европа, чрез съвместни проекти. Постоянен
10. Национален форум-среща на каменарите в България. Х – ХІ,2014
11. Изгражгдане на мрежа от експерти в различните сфери на дейност на Сдружението.  Постоянен
12. Разработване на статут за годишна награда на Сдружението. ІІІ – ІV,2014