Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

Общо събрание на “Сдружение на българските каменоделци”

На 28.03.2014 г. в гр.Сафия, к-кс “Лагуна”, бул.”Ломско шосе”, се проведе годишното Общо събрание на “Сдружение на българските каменоделци”.

УС на нашето Сдружение получи покана да присъства, с цел полагане на основите на взаимодействие мужду двете Сдружения и търсене на общи допирни точки в дейността ни. От наша страна присъстваха: г-жа Снежана Сливкова – председател на УС, г-жа Румяна Благоева – член на УС, г-жа Румяна Комитова – член на Сдружението и регионален координатор за Южен район.

Основните цели и задачи на “Сдружение на българските каменоделци” са:

  • Да защитава независимостта на членовете си, техните професионални права и интереси, както и правото им да работят, нарушавано през годините от управители на гробищни паркове и от служители в чиновническата система.
  • Да участва в решаването на проблеми, възникнали заради чиновнически своеволия и опити да бъде отнета каменоделската дейност от малките фирми, за да бъде предоставена на доверени лица, т.е. да се приватизира.
  • Да следи за нередности в законовата база и за присъствието на корумпирани служители, както и да съдейства за усъвършенстване на законодателството в области, касаещи каменоделската практика.
  • Да воюва за правото си на участие в работни комисии, формиращи нови наредби и закони, които засягат каменоделската дейност, за осъществяване принципите на свободните пазарни отношения на лоялност и равнопоставеност.
  • Да търси контакти със сродни организации в страната и чужбина и членство в обединяващи структури, когато това е изгодно за членовете на сдружението.
  • Да осъществява постоянна реклама на предмета на своята дейност в средствата за масова информация и чрез символите на сдружението.

     До голяма степен тези цели и задачи се припокриват с нашите.

Основна разлика между двете Сдружения е, че членовете на “Сдружение на българските каменоделци” упражняват дейността си съгласно изискванията на Закона за занаятите, а членовете на “Сдружение на каменарите в България 2005” – по Търговския закон.

По време на събранието стана ясно, че основната борба на колегите от “Сдружение на българските каменоделци” е насочена към промяна в чл.11 от Закона за занаятите, на който те са подчинени, като тяхното желание е членството в Занаятчийската камара да е задължително за всички, упражняващи занаяти.

След приключване на ОС, проведохме индивидуален разговор с г-н Димитър Антов, зам.председател на “Сдружение на българските каменоделци”, в който той демонстрира своето желание за съвместна работа по работните програми и на двете Сдружения. Г-жа Снежана Сливкова отправи покана към УС и индивидуално към г-н Антов да бъде гост на нашето Общо събрание на 25.04.2014 г, на което да очертаем и приемем Програма за бъдещи съвместни действия в определени насоки, касаещи интересите и на двете Сдружения. Беше определена и предварителна среща между членовете на нашия УС и г-н Антов, на която предварително да изясним допирните ни точки. Тази среща ще се проведе на 23.04.2014 г, като отчет за протичането й ще получите на ОС.

Изложение "STONE EXPO SRBIJA" Крагуевац

20140319 113544"Сдружение на каменарите в България 2005" взе участие в тазгодишното изложение "STONE EXPO SRBIJA" в Крагуевац, проведено в периода 19-22,03,2014.
Участието ни бе по покана на нашия колега Зоран, председател на Сръбското сдружение на каменарите, който ни предостави безплатно ползването на щанд.

На изложението бяха представени 48 фирми, работещи в областта на скалноо-облицовъчните материали. Списък на фирмите – участници, може да видите тук.

Представянето на "Сдружение на каменарите в България 2005" беше организирано от УС, като то включваше:

  1. Изработка на винилов рекламен транспарант
  2. Изработка на каталог: Изданието се подготви на български и английски език, като основната му цел беше представяне на Сдружението, неговите членове и добива на скалнооблицовъчни материла на територията на РБългария. Каталога включва всички членове на Сдружението с контактна информация и предмет на дейност. На челните страници на брошурата ими кратко представяне на геоложките особености на РБългария и находищата на скалнооблицовъчни материали, които са регистрирани по Закона за подземните богатства. Направено беше и кратко представяне на Сдружението с предмет на дейност, основни цели и задачи и списък на УС с контактна информация.
  3. Презентация на дейността на членовете на Сдружението – на всички фирми беше предложено да изпратят рекламни материали, които да бъдат разпространявани на щанда. На поканата се отзоваха и предоставиха свои рекламни брошури и мостри: "Мрамор и гранит дизайн"ЕООД, "Травертин"ЕООД, "Мрамор риолит"АД, "Мрамор Беркстон"АД, "Мармекс", "Ей Би Ем марбъл"ООД.
  4. Представяне на материали, добивани в България. Голяма част от посетителите на щанда познаваха вече врачанския варовик и за тях беше изключително интересно да се запознаят и с останалите материали, добивани у нас.

Щанда беше посетен от множество фирми, които демонстрираха сериозен интерес към дейността на Сдружението и на неговите членове. На всички бяха предоставени рекламни материали и им беше предложено пълно съдействие при евентуално желание от тяхна страна за контакт с членовете на Сдружението.

Гости на щанда бяха както членове на Сдружението, така и български фирми, които прявиха сериозен интерес за членство. УС отчита изключителен успех в насока развиване на междуколегиалните взаимоотношения, като това беше само началото на инициативата "Да седнем всички на една маса", подета от членовете на УС

Нека всички да си пожелаем още много подобни съвместни проекти, защото осъзнаването на факта, че заедно сме по-силни, е само първата стъпка в укрепването на нашата общност!